Zalety leasingu dla finansującego cz.2

Zmniejszenie ryzyka

W wielu państwach finansujący może odzyskać jako właściciel faktyczne władztwo nad przedmiotem leasingu w razie naruszenia zobowiązania przez korzystającego łatwiej i przy niższych kosztach, niż w przypadku tradycyjnego prawno-rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności udostępniającego. Zdarza się jednak, iż odebranie przedmiotu leasingu korzystającemu następuje dopiero w wyniku, nie zawsze krótkotrwałego, postępowania sądowego,
a przedmiot leasingu ma mniejszą, niż spodziewana, wartość wskutek jego nieprawidłowego używania lub został zbyty w złej wierze przez korzystającego.

Włączenie dostawcy do transakcji

W ramach leasingu finansowanego finansujący nabywa dobro inwestycyjne od dostawcy. Stała współpraca między finansującym a dostawcą, polegająca na wzajemnym kierowaniu do siebie klientów zainteresowanych leasingiem, może zwiększyć obroty i w rezultacie zysk finansującego. Dostawcy traktują współpracę ze spółką leasingową jako uzupełniającą technikę marketingu i zazwyczaj chętnie ją podejmują. W przypadku finansowania przez DCLS ta współpraca z dostawcą zacieśnia się maksymalnie poprzez sprzedaż pojazdu i przy okazji oferty leasingowej.

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Zalety leasingu dla finansującego cz.1

Dodatkowa metoda finansowania i kredytowania inwestycji

Leasing jako alternatywna metoda finansowania i kredytowania inwestycji rozszerza możliwości tradycyjnych instytucji finansowych oraz stanowi podstawę działalności podmiotów gospodarczych, które trudnią się wyłącznie działalnością leasingową.

Źródło wysokich zysków 

Zyski osiągane z działalności leasingowej mogą być wyższe od zysków
z innych rodzajów działalności, polegającej na udzielaniu kredytu. Status ekonomiczny i prawny udostępniającego umożliwia bowiem osiąganie przez niego dodatkowych zysków, na przykład w postaci korzyści podatkowych lub zwiększenia sumy opłat leasingowych uiszczanych przez korzystającego, który nie może uzyskać niezbędnych dóbr inwestycyjnych w inny sposób.

Korzyści podatkowe

Udostępniający odnosi często z transakcji leasingu korzyści podatkowe z reguły w postaci odpisów inwestycyjnych i amortyzacyjnych. Niekiedy korzyści podatkowe związane z własnością dóbr inwestycyjnych, których zakup rozważa korzystający będzie mógł czerpać w pełni tylko udostępniający. Dla korzystającego opłacalna jest rezygnacja z zakupu dóbr, jeżeli udostępniający godzi się na podział tych korzyści przez obniżenie sumy opłat leasingowych. 

Dodatkowa metoda finansowania i kredytowania inwestycji

Leasing jako alternatywna metoda finansowania i kredytowania inwestycji rozszerza możliwości tradycyjnych instytucji finansowych oraz stanowi podstawę działalności podmiotów gospodarczych, które trudnią się wyłącznie działalnością leasingową.

Źródło wysokich zysków

Zyski osiągane z działalności leasingowej mogą być wyższe od zysków
z innych rodzajów działalności, polegającej na udzielaniu kredytu. Status ekonomiczny i prawny udostępniającego umożliwia bowiem osiąganie przez niego dodatkowych zysków, na przykład w postaci korzyści podatkowych lub zwiększenia sumy opłat leasingowych uiszczanych przez korzystającego, który nie może uzyskać niezbędnych dóbr inwestycyjnych w inny sposób.

Korzyści podatkowe

Udostępniający odnosi często z transakcji leasingu korzyści podatkowe z reguły w postaci odpisów inwestycyjnych i amortyzacyjnych. Niekiedy korzyści podatkowe związane z własnością dóbr inwestycyjnych, których zakup rozważa korzystający będzie mógł czerpać w pełni tylko udostępniający. Dla korzystającego opłacalna jest rezygnacja z zakupu dóbr, jeżeli udostępniający godzi się na podział tych korzyści przez obniżenie sumy opłat leasingowych.

Posted in Dodatkowe informacje, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Leasing oferta

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Obowiązki finansującego

Finansujący musi spełnić określone obowiązki, aby umowa doszła do skutku. Większość tych obowiązków określają ogólne warunki umowy, które są nieodłącznym elementem umowy leasingowej.

Finansujący jest zobowiązany do:

  • zakupu rzeczy od sprzedawcy,
  • wydania rzeczy korzystającemu,
  • przekazania praw do używania rzeczy wraz z prawem do gwarancji
  • i rękojmi,

  • odbioru rzeczy po zakończeniu leasingu,
  • sprzedaży rzeczy korzystającemu po zakończeniu leasingu.

Aby oddać rzecz korzystającemu do używania, finansujący musi ją uprzednio nabyć od dostawcy. Firma leasingowa zobowiązuje się w umowie leasingu do nabycia rzeczy oznaczonej przez korzystającego, co do gatunku, często na uzgodnionych z nim warunkach, od wskazanego lub zaakceptowanego przez niego dostawcy. Można się spotkać także z sytuacją, że klient wysyłając zapytanie ofertowe, zwraca się do firmy leasingowej o wyszukanie przedmiotu spełniające jego kryteria cenowo i techniczne. Dzieje się tak często w przypadku stałych klientów. Nabycie następuje w wyniku zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Finansujący zobowiązany jest również wydać rzecz korzystającemu do używania. Wydanie polega na przekazaniu korzystającemu faktycznej władzy nad rzeczą. Sprawowanie tej władzy jest z reguły konieczną przesłanką korzystania z rzeczy w sposób określony umową. Finansujący powinien wydać rzecz korzystającemu w uzgodnionym terminie oraz w stanie przydatnym do prawidłowego korzystania. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, rzecz musi nadawać się do korzystania wynikającego z typowego jej przeznaczenia, które jest określone właściwościami fizycznymi rzeczy.

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu | Leave a comment

Leasing jako forma obrotu i finansowania

Leasing jako forma obrotu i finansowania nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy. Jej walorem jest fakt, że sama procedura załatwiania formalności jest znacznie prostsza i krótsza a ponadto, przy obecnym stanie prawnym w Polsce, leasing daje duże korzyści podatkowe. Z punktu widzenia ekonomicznego leasing jest rodzajem kredytu rzeczowego i można go określić jako metodę finansowania inwestycji. Decyzje dotyczące leasingu są zatem decyzjami kształtującymi strukturę kapitału firmy. Jak do tej pory w literaturze przedmiotu mówiło się zawsze o leasingu przyrównując go do najmu i dzierżawy (w sensie formalnoprawnym), ale mającego własne cechy charakterystyczne, wyodrębniające go od powyższych transakcji. Podstawową cechą charakteryzującą ten typ transakcji jest fakt, że przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy leasingowej jest własnością finansującego, a czas trwania umowy jest ściśle określony w umowie leasingowej. Po drugie finansujący nie może odebrać przedmiotu leasingu korzystającemu w trakcie trwania umowy chyba, że finansujący nie spełni warunków zawartych w umowie. Kolejną cechą charakterystyczną jest to, że zapłata za użytkowanie dobra musi być zawsze wyrażona w pieniądzu.

Posted in Dodatkowe informacje, O leasingu, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Umowa leasingu jako instytucja prawna

Po prawie 10 latach dość intensywnego rozwoju działalności leasingowej, unormowano leasing w sposób kompleksowy, w aspekcie cywilnoprawnym, podatkowym oraz w zakresie rachunkowości. Umowa leasingu, jako podstawa działalności leasingowej, została unormowana w kodeksie cywilnym jako umowa nazwana. Całościowo i korzystniej dla tej formy działalności gospodarczej uregulowano obowiązki podatkowe stron umowy leasingu.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące leasingu tworzą:

  • Art. 7091 – 70918 kodeksu cywilnego, wprowadzone do tego kodeksu na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2000 roku o zmianie ustawy – kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 74, poz. 857); przepisy te obowiązują od dnia 9 grudnia 2000;
  • przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 106, poz. 1150); przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 października 2001r i mają zastosowanie do umów zawartych, poczynając od tego dnia; wyjątek dotyczy przepisów art. 1 pkt. 5 lit. a tiret drugie i pkt. 8 oraz art. 2 pkt. 1,3 i pkt. 5 lit. a tiret drugie tej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002r. Trzeba, zatem uznać, że do umów leasingu zawartych przed tą datą stosuje się przepisy obowiązujące do tej daty;
  • Art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. Nr121, poz. 591 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym temu przepisowi przez ustawę z dnia 9 listopada 2000r o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1186).
Posted in O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Podatek VAT a leasing operacyjny

Leasing operacyjny w przepisach o podatku od towarów i usług traktowany jest jako usługa. Stawka podatku wynosi 22%. Obowiązek podatkowy u finansującego powstaje w dacie otrzymania zapłaty każdej umownej raty czynszu leasingowego, nie później jednak niż w dniu upływu umownego terminu płatności czynszu.
Podatek Vat

U korzystającego płacącego VAT (i zarejestrowanego) podatek wykazany
w otrzymanych fakturach VAT, poza pewnymi wyjątkami, jest podatkiem naliczonym, obniżającym VAT należny. Jeżeli natomiast korzystający nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, wtedy naliczony podatek stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

Gdy finansującym jest podmiot zagraniczny, leasing operacyjny traktuje się, jako import usługi. Podatek VAT – po raz pierwszy nalicza się na granicy od podstawy obejmującej wartość celną towaru, powiększoną o należne cło oraz ewentualnie podatek akcyzowy. Podatek płaci korzystający i dla niego jest to podatek naliczony. Tym samym podatek ten obniża podatek należny od korzystającego  w miesiącu dokonania odprawy celnej i otrzymania dokumentów celnych lub  w miesiącu następnym. W czasie dokonywania wpłat czynszu na rzecz podmiotu zagranicznego u korzystającego powstaje po raz drugi obowiązek podatkowy, z tym, że rozłożony w czasie. Korzystający jest, bowiem zobowiązany do naliczania należnego podatku VAT od każdej raty czynszu. Podatki te nie podlegają odliczeniu czy zwrotowi w trybie jak opisano wyżej, są natomiast kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Posted in Dodatkowe informacje, O leasingu | Leave a comment

Podatek VAT a leasing finansowy

Umowa leasingu finansowego traktowana jest przez przepisy ustawy od towarów i usług na równi z umową sprzedaży. W leasingu finansowym obowiązek podatkowy u finansującego wystąpi z chwilą wydania (dostarczenia) – zasadniczo – rzeczy (środków trwałych) korzystającemu i traktowany jest, jak podatek należny. Jeżeli wydanie (dostarczenie) środków trwałych powinno być potwierdzone fakturą VAT, a jest to regułą, to obowiązek podatkowy u finansującego powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu od dnia wydania środka trwałego.

U finansującego podstawę obliczenia należnego VAT-u stanowi należność netto (to jest bez VAT) z tytułu realizacji umowy. Należność ta obejmuje wartość netto środka trwałego z dnia podpisania umowy, część odsetkową, zysk finansującego i inne koszty obsługi transakcji ponoszone przez finansującego. Tak więc podstawą opodatkowania jest cała wartość czynszu leasingowego. Finansujący wykazuje cały należny podatek na fakturze. Finansujący wykazuje cały należny podatek na fakturze stanowiącej podstawę do zapłaty pierwszej wpłaty należności leasingowej, bez względu na wartość netto tej zapłaty. Dla jasności, faktura może zawierać informację, że podatek VAT, w niej wykazany, stanowi wynik podatkowego rozliczenia umowy leasingu finansowego. Noty dotyczące dalszych rat czynszu powinny obejmować tylko wartości netto rat (bez podatku). W tym miejscu należy wyjaśnić także, że rozliczenie podatku nastąpiło przy pierwszej wpłacie. Podatek VAT należny od finansującego jest równoznaczny z VAT naliczonym od korzystającego.

Posted in O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Regulacje prawne dotyczące opodatkowania leasingu

Po uwzględnieniu wszystkich zmian regulacje prawne, dotyczące opodatkowania leasingu, przyjmują następujące założenie:

¨      dla finansującego w leasingu finansowym jedynym kosztem są odsetki spłacane firmie leasingowej z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie korzystającego, gdyż przedmiot umowy zostaje refakturowany na korzystającego,
który dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

¨      dla finansującego w leasingu finansowym przychodem jest tylko część stanowiąca różnicę pomiędzy całą ratą leasingową a ratą z tytułu spłaty kapitału;

¨      dla finansującego w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja przedmiotu oraz w momencie sprzedaży różnica pomiędzy ceną zakupu, czyli strata na sprzedaży wynikająca z niedoamortyzowania środka trwałego;

¨      dla korzystającego w leasingu finansowym kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja przedmiotu umowy oraz część odsetkowa raty leasing;

dla korzystającego w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu
są płatności z tytułu raty leasingowej netto – fakturowane, jako rata leasingowa

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing | Leave a comment

Opodatkowanie leasingu o charakterze finansowym

W przypadku umowy o charakterze finansowym najważniejszym elementem jest amortyzacja, która w tym przypadku leży po stronie korzystającego. Aby można było zakwalifikować umowę leasingu do leasingu finansowego musi spełniać łącznie następujące warunki:

¨      umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony,

¨      suma ustalonych w umowie leasingu opłat netto odpowiada, co najmniej wartości początkowej środków trwałych,

¨      umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w leasingu finansowym nie jest konieczne spełnianie wymogu dotyczącego minimalnego okresu trwania umowy. W związku
z zawarciem umowy leasingu finansowego u korzystającego występują rodzaje kosztów uzyskania przychodu. Pierwszym i najważniejszym, z punktu widzenia podatku dochodowego, jest amortyzacja, natomiast na drugim miejscu są odsetki od opłat leasingowych.
Podatek a leasing

            Ta forma finansowania jest szczególnie korzystna i bardzo często stosowana
w przypadku możliwości zastosowania przez korzystającego amortyzacji przyspieszonej. Do niedawna (na przykład w Zabrzu) w przypadku amortyzacji pojazdu można było zastosować amortyzację przyśpieszoną, która umożliwiała zamortyzowanie pojazdu w trzy lata, a nie jak w przypadku liniowej w pięć lat. Ta możliwość spowodowana była wysokim współczynnikiem bezrobocia strukturalnego, które w latach 2004 – 2005 wynosiło ponad 20%.

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Uzupełniające - leasing | Leave a comment