Monthly Archives: Styczeń 2011

Podatek VAT a leasing finansowy

Umowa leasingu finansowego traktowana jest przez przepisy ustawy od towarów i usług na równi z umową sprzedaży. W leasingu finansowym obowiązek podatkowy u finansującego wystąpi z chwilą wydania (dostarczenia) – zasadniczo – rzeczy (środków trwałych) korzystającemu i traktowany jest, jak … Continue reading

Posted in O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Regulacje prawne dotyczące opodatkowania leasingu

Po uwzględnieniu wszystkich zmian regulacje prawne, dotyczące opodatkowania leasingu, przyjmują następujące założenie: ¨      dla finansującego w leasingu finansowym jedynym kosztem są odsetki spłacane firmie leasingowej z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie korzystającego, gdyż przedmiot umowy zostaje refakturowany na korzystającego, który … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing | Leave a comment

Opodatkowanie leasingu o charakterze finansowym

W przypadku umowy o charakterze finansowym najważniejszym elementem jest amortyzacja, która w tym przypadku leży po stronie korzystającego. Aby można było zakwalifikować umowę leasingu do leasingu finansowego musi spełniać łącznie następujące warunki: ¨      umowa leasingu musi być zawarta na czas … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Uzupełniające - leasing | Leave a comment