Category Archives: O leasingu

Leasing a podatek dochodowy

Biorąc pod uwagę aspekt podatkowy umowy leasingu, nie można pominąć różnic między sposobem opodatkowania umów zawartych przed 1 października 2001 i po tej dacie. Umowy leasingu zawarte przed 1 października 2001 roku podlegały przepisom podatkowym obowiązującym do tego dnia. W … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, O leasingu, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Strony umowy leasingowej

Transakcja leasingowa ma bardzo złożony charakter, stronami umowy nie są tylko korzystający i finansujący, ale również dostawca sprzętu, (które definiuje art. 709 k.c.), bank finansujący umowę, ubezpieczyciel, a także w niektórych przypadkach poręczyciel. Transakcję leasingową należy traktować jako operację handlową, … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu | Leave a comment

Umowa leasingu a kredyt bankowy i umowa najmu

Umowę leasingu należy również odróżnić od umowy kredytu bankowego. Przedmiotem umowy kredytowej może być wyłącznie określona kwota środków pieniężnych, natomiast przedmiotem leasingu są zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Ponadto długość trwania umowy kredytowej jest zwykle znacznie krótsza, niż okres … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Leasing a inne formy finansowania

Umiejscowienie leasingu, a raczej umowy leasingu w polskim prawie, trudne przed 2001 rokiem przysparzało wiele trudności. Do tego czasu nie istniały bowiem odrębne regulacje dotyczące zasad i form kształtowania umów leasingu zarówno w prawie cywilnym jak i handlowym. Powstaje więc pytanie, … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing zwrotny

Szczególnym rodzajem leasingu jest leasing zwrotny (sale and lease back), który polega na tym, że właściciel środka trwałego zbywa dane dobro inwestycyjne przedsiębiorstwu leasingowemu, a następnie korzysta z niego w wyniku umowy leasingowej zawartej z tym samym przedsiębiorstwem. W ten … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Różnice w polskim i anglosaskim leasingu

Leasing operacyjny w Polsce różni się od anglosaskiego następującymi elementami: ¨      okres umowy leasingu może być dłuższy niż 3 lata – nawet do 5 lat; ¨      najczęściej jedynym użytkownikiem przedmiotu jest korzystający, otrzymujący przedmiot jako pierwszy, dlatego raty leasingowe kalkulowane … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing w prawie anglosaskim

W prawie anglosaskim leasing charakteryzuje się: ¨      krótkim okresem umowy leasingu (do 3 lat), ¨      ponoszeniem ryzyka związanego z rzeczą, kosztami jej utrzymania, naprawą i ubezpieczeniem przez finansującego, ¨      możliwością leasingowania rzeczy kolejno kilku korzystającym, ¨      możliwością wypowiedzenia umowy leasingu … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny zwany również leasingiem bieżącym charakteryzuje się tym, że czas trwania leasingu może być znacznie krótszy od jego gospodarczej używalności. Przedmiotem leasingu są dobra, które mogą być używane przez kilku kolejnych użytkowników a wartość przedmiotu zazwyczaj jest wysoka. Finansujący … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing finansowy

Leasing finansowy (kapitałowy) polega na tym, że korzystający użytkuje oddany mu przedmiot przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności, tj. na taki czas, w którym według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie istniała techniczna i gospodarcza możliwość korzystania z niego, w celu … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing dóbr inwestycyjnych

Leasing dóbr inwestycyjnych możemy podzielić na leasing ruchomości pojazdów, maszyn i urządzeń przemysłowych a także linii produkcyjnych, których leasingowanie wpływa bezpośrednio na generowanie zysku przedsiębiorstwa, poprawia jego płynność finansową, oraz przyczynia się do udoskonalania procesów produkcji. Możliwość leasingowania tych przedmiotów … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment