Funkcje firm leasingowych

Firmy leasingowe spełniają wiele funkcji, do których przede wszystkim można zaliczyć:

finansowanie, ograniczenie ryzyka, świadczenie usług, oferowanie korzystniejszej oferty, kompleksowość obsługi, pośrednictwo.

            Pierwsza funkcja wiąże się z wydatkami, jakie firma leasingowa ponosi przy nabywaniu dóbr będących przedmiotem leasingu oraz dodatkowymi kosztami związanymi ze świadczeniem usług. Finansujący odzyskuje wydane kwoty
od korzystającego w późniejszym terminie w formie spłaty rat leasingowych oraz ewentualnie w formie zapłaty ceny za sprzedaż przedmiotu po wygaśnięciu umowy. Następne zadanie polega na ponoszeniu ryzyka kredytowego
i inwestycyjnego. Ryzyko kredytowe jest związane z operacją finansowania bez względu na to, czy przedmiot leasingu finansowany jest ze środków własnych, czy
z kredytu bankowego. Ryzyko inwestycyjne dotyczy natomiast technicznego
i ekonomicznego zużycia przedmiotu, a przede wszystkim niebezpieczeństwa niewłaściwego ustalenia okresu amortyzacji środka trwałego. Biorąc pod uwagę opłacalność oferty, dzięki obniżeniu kosztów związanych z zawieraniem umowy leasingowej, warto wspomnieć, iż oferta firmy finansowanej przez jednostkę macierzystą, czyli bank, ma znacznie niższy koszt pieniądza, co powoduje zdecydowanie tańszą i bardziej konkurencyjną ofertę finansowania. Oprócz działalności podstawowej, jaką jest udostępnienie danego dobra, finansujący może świadczyć na rzecz użytkownika wiele innych usług. Mogą to być zarówno usługi finansowo – kredytowe (ekspertyzy techniczno-ekonomiczne, doradztwo podatkowe, doradztwo kredytowe), jak również usługi techniczne (konserwacje urządzeń, remonty). Funkcja ta jest charakterystyczna tylko dla wyspecjalizowanych firm leasingowych. Ostatnim zadaniem, które realizowane jest przez firmę leasingową jest pośredniczenie między producentem środków trwałych (rozszerza mu rynek zbytu)  a ich użytkownikiem (rozszerza rynek zaopatrzeniowy). Współpraca pomiędzy dostawcą a finansującym może przynieść korzyści zarówno jednej jak i drugiej stronie. Poprzez wspólne działania, które mogą być normowane najczęściej poprzez umowy o współpracy. Dostawca i finansujący pozyskują klientów, którzy są zachęcani korzystniejszymi formami zakupu.

This entry was posted in Inne - leasing, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.