Leasing a podatek dochodowy po 2001

Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, obowiązujące po 1 października 2001 roku, określają różne rozwiązania
w opodatkowaniu stron umów leasingu. Jednak zasadniczy podział umów na leasing operacyjny i finansowy pozostał ten sam. Pierwszy z nich to umowy, w których odpisów amortyzacyjnych dokonują firmy leasingowe, drugi – gdy amortyzują klienci.

W przepisach podatkowych po raz pierwszy pojawiło się więc pojęcie umowy leasingu, nawiązujące do definicji zawartej w kodeksie cywilnym. Nowe przepisy wprowadziły też pojęcia rzeczywistej i hipotetycznej wartości netto. Są one szczególnie istotne dla zrozumienia podatkowego ujęcia leasingu (rachunkowe rządzi się odrębnymi przepisami, całkiem różniącymi się od regulacji podatkowych).Rzeczywista wartość netto to wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej pomniejszona o sumę dokonanych już odpisów amortyzacyjnych

This entry was posted in Dodatkowe informacje, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.