Leasing jako forma obrotu i finansowania

Leasing jako forma obrotu i finansowania nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy. Jej walorem jest fakt, że sama procedura załatwiania formalności jest znacznie prostsza i krótsza a ponadto, przy obecnym stanie prawnym w Polsce, leasing daje duże korzyści podatkowe. Z punktu widzenia ekonomicznego leasing jest rodzajem kredytu rzeczowego i można go określić jako metodę finansowania inwestycji. Decyzje dotyczące leasingu są zatem decyzjami kształtującymi strukturę kapitału firmy. Jak do tej pory w literaturze przedmiotu mówiło się zawsze o leasingu przyrównując go do najmu i dzierżawy (w sensie formalnoprawnym), ale mającego własne cechy charakterystyczne, wyodrębniające go od powyższych transakcji. Podstawową cechą charakteryzującą ten typ transakcji jest fakt, że przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy leasingowej jest własnością finansującego, a czas trwania umowy jest ściśle określony w umowie leasingowej. Po drugie finansujący nie może odebrać przedmiotu leasingu korzystającemu w trakcie trwania umowy chyba, że finansujący nie spełni warunków zawartych w umowie. Kolejną cechą charakterystyczną jest to, że zapłata za użytkowanie dobra musi być zawsze wyrażona w pieniądzu.

This entry was posted in Dodatkowe informacje, O leasingu, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.