Obowiązki finansującego

Finansujący musi spełnić określone obowiązki, aby umowa doszła do skutku. Większość tych obowiązków określają ogólne warunki umowy, które są nieodłącznym elementem umowy leasingowej.

Finansujący jest zobowiązany do:

  • zakupu rzeczy od sprzedawcy,
  • wydania rzeczy korzystającemu,
  • przekazania praw do używania rzeczy wraz z prawem do gwarancji
  • i rękojmi,

  • odbioru rzeczy po zakończeniu leasingu,
  • sprzedaży rzeczy korzystającemu po zakończeniu leasingu.

Aby oddać rzecz korzystającemu do używania, finansujący musi ją uprzednio nabyć od dostawcy. Firma leasingowa zobowiązuje się w umowie leasingu do nabycia rzeczy oznaczonej przez korzystającego, co do gatunku, często na uzgodnionych z nim warunkach, od wskazanego lub zaakceptowanego przez niego dostawcy. Można się spotkać także z sytuacją, że klient wysyłając zapytanie ofertowe, zwraca się do firmy leasingowej o wyszukanie przedmiotu spełniające jego kryteria cenowo i techniczne. Dzieje się tak często w przypadku stałych klientów. Nabycie następuje w wyniku zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Finansujący zobowiązany jest również wydać rzecz korzystającemu do używania. Wydanie polega na przekazaniu korzystającemu faktycznej władzy nad rzeczą. Sprawowanie tej władzy jest z reguły konieczną przesłanką korzystania z rzeczy w sposób określony umową. Finansujący powinien wydać rzecz korzystającemu w uzgodnionym terminie oraz w stanie przydatnym do prawidłowego korzystania. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, rzecz musi nadawać się do korzystania wynikającego z typowego jej przeznaczenia, które jest określone właściwościami fizycznymi rzeczy.

This entry was posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu. Bookmark the permalink.

Comments are closed.