Opodatkowanie leasingu o charakterze finansowym

W przypadku umowy o charakterze finansowym najważniejszym elementem jest amortyzacja, która w tym przypadku leży po stronie korzystającego. Aby można było zakwalifikować umowę leasingu do leasingu finansowego musi spełniać łącznie następujące warunki:

¨      umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony,

¨      suma ustalonych w umowie leasingu opłat netto odpowiada, co najmniej wartości początkowej środków trwałych,

¨      umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w leasingu finansowym nie jest konieczne spełnianie wymogu dotyczącego minimalnego okresu trwania umowy. W związku
z zawarciem umowy leasingu finansowego u korzystającego występują rodzaje kosztów uzyskania przychodu. Pierwszym i najważniejszym, z punktu widzenia podatku dochodowego, jest amortyzacja, natomiast na drugim miejscu są odsetki od opłat leasingowych.
Podatek a leasing

            Ta forma finansowania jest szczególnie korzystna i bardzo często stosowana
w przypadku możliwości zastosowania przez korzystającego amortyzacji przyspieszonej. Do niedawna (na przykład w Zabrzu) w przypadku amortyzacji pojazdu można było zastosować amortyzację przyśpieszoną, która umożliwiała zamortyzowanie pojazdu w trzy lata, a nie jak w przypadku liniowej w pięć lat. Ta możliwość spowodowana była wysokim współczynnikiem bezrobocia strukturalnego, które w latach 2004 – 2005 wynosiło ponad 20%.

This entry was posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.