Opodatkowanie leasingu o charakterze operacyjnym

Skutki podatkowe, jakie niesie za sobą umowa leasingu operacyjnego, są bardzo wymierne i dają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodu całej raty leasingowej netto, pierwszej wpłaty oraz wartości wykupu przedmiotu po umowie. Takie odliczenie daje bardzo korzystne skutki polegające na zmniejszeniu podatku dochodowego a w przypadku umowy na samochód osobowy wliczenie całej jego wartości w koszty.

Skutkami podatkowymi dla leasingodawcy w podstawowym okresie umowy są przychody z tytułu umów leasingu należne na dzień, w którym należności wynikające
z tych umów stają się wymagalne.

            W przypadku, gdy strony zmienią terminy wymagalności w trakcie trwania umowy, to takie zmiany wpływają na odroczenie momentu uznania przychodu na potrzeby podatkowe. Wiele firm leasingowych zastrzega sobie wymagalność wszystkich opłat leasingowych pozostałych do spłaty, co powoduje, iż leasingodawca nie uiści podatku dochodowego w momencie, gdy rata leasingowa nie będzie wymagalna.

W przypadku umów leasingowych o charakterze operacyjnym, amortyzacja leży po stronie leasingodawcy – według ogólnych zasad wynikających z przyjętych rozwiązań, w tym zakresie.

Posted in Inne - leasing, O leasingu, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Leasing a podatek dochodowy po 2001

Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, obowiązujące po 1 października 2001 roku, określają różne rozwiązania
w opodatkowaniu stron umów leasingu. Jednak zasadniczy podział umów na leasing operacyjny i finansowy pozostał ten sam. Pierwszy z nich to umowy, w których odpisów amortyzacyjnych dokonują firmy leasingowe, drugi – gdy amortyzują klienci.

W przepisach podatkowych po raz pierwszy pojawiło się więc pojęcie umowy leasingu, nawiązujące do definicji zawartej w kodeksie cywilnym. Nowe przepisy wprowadziły też pojęcia rzeczywistej i hipotetycznej wartości netto. Są one szczególnie istotne dla zrozumienia podatkowego ujęcia leasingu (rachunkowe rządzi się odrębnymi przepisami, całkiem różniącymi się od regulacji podatkowych).Rzeczywista wartość netto to wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej pomniejszona o sumę dokonanych już odpisów amortyzacyjnych

Posted in Dodatkowe informacje, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Leasing a podatek dochodowy

Biorąc pod uwagę aspekt podatkowy umowy leasingu, nie można pominąć różnic między sposobem opodatkowania umów zawartych przed 1 października 2001 i po tej dacie.

Umowy leasingu zawarte przed 1 października 2001 roku podlegały przepisom podatkowym obowiązującym do tego dnia. W stosunku do tych umów miało zastosowanie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 roku w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28 z 1993 roku,
poz. 129). Analizując stan realizacji umowy, można było przyjąć, że zamiarem stron umowy było przeniesienie własności, a zapłacone raty obejmowały spłatę wartości pojazdu, o czym świadczyło:

  •       okres, na jaki została zawarta umowa, był krótszy od normatywnej amortyzacji,
  •       suma rat leasingowych przekraczała wartość pojazdu,
  •       po zakończeniu umowy leasingu i zapłaceniu wszystkich rat przez leasingobiorcę, przedmiot umowy został sprzedawany za kwotę stanowiącą równowartość kaucji gwarancyjnej.

Można, więc uznać, że analizowana umowa nie miała charakteru leasingu operacyjnego, co wiązało się z niejednolitą interpretacją urzędów skarbowych,
i skutkowało sporami między urzędnikami a przedsiębiorstwami, które bardzo często miały swój finał w Najwyższym Sądzie Administracyjnym.

Dopiero przepisy podatkowe obowiązujące od 1 października 2001 roku rozwiązały ten problem i umowa leasingowa stała się tak naprawdę jedną z metod finansowania zakupu środków trwałych.

Posted in Dodatkowe informacje, O leasingu, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Funkcje firm leasingowych

Firmy leasingowe spełniają wiele funkcji, do których przede wszystkim można zaliczyć:

finansowanie, ograniczenie ryzyka, świadczenie usług, oferowanie korzystniejszej oferty, kompleksowość obsługi, pośrednictwo.

            Pierwsza funkcja wiąże się z wydatkami, jakie firma leasingowa ponosi przy nabywaniu dóbr będących przedmiotem leasingu oraz dodatkowymi kosztami związanymi ze świadczeniem usług. Finansujący odzyskuje wydane kwoty
od korzystającego w późniejszym terminie w formie spłaty rat leasingowych oraz ewentualnie w formie zapłaty ceny za sprzedaż przedmiotu po wygaśnięciu umowy. Następne zadanie polega na ponoszeniu ryzyka kredytowego
i inwestycyjnego. Ryzyko kredytowe jest związane z operacją finansowania bez względu na to, czy przedmiot leasingu finansowany jest ze środków własnych, czy
z kredytu bankowego. Ryzyko inwestycyjne dotyczy natomiast technicznego
i ekonomicznego zużycia przedmiotu, a przede wszystkim niebezpieczeństwa niewłaściwego ustalenia okresu amortyzacji środka trwałego. Biorąc pod uwagę opłacalność oferty, dzięki obniżeniu kosztów związanych z zawieraniem umowy leasingowej, warto wspomnieć, iż oferta firmy finansowanej przez jednostkę macierzystą, czyli bank, ma znacznie niższy koszt pieniądza, co powoduje zdecydowanie tańszą i bardziej konkurencyjną ofertę finansowania. Oprócz działalności podstawowej, jaką jest udostępnienie danego dobra, finansujący może świadczyć na rzecz użytkownika wiele innych usług. Mogą to być zarówno usługi finansowo – kredytowe (ekspertyzy techniczno-ekonomiczne, doradztwo podatkowe, doradztwo kredytowe), jak również usługi techniczne (konserwacje urządzeń, remonty). Funkcja ta jest charakterystyczna tylko dla wyspecjalizowanych firm leasingowych. Ostatnim zadaniem, które realizowane jest przez firmę leasingową jest pośredniczenie między producentem środków trwałych (rozszerza mu rynek zbytu)  a ich użytkownikiem (rozszerza rynek zaopatrzeniowy). Współpraca pomiędzy dostawcą a finansującym może przynieść korzyści zarówno jednej jak i drugiej stronie. Poprzez wspólne działania, które mogą być normowane najczęściej poprzez umowy o współpracy. Dostawca i finansujący pozyskują klientów, którzy są zachęcani korzystniejszymi formami zakupu.

Posted in Inne - leasing, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Strony umowy leasingowej

Transakcja leasingowa ma bardzo złożony charakter, stronami umowy nie są tylko korzystający i finansujący, ale również dostawca sprzętu, (które definiuje art. 709 k.c.), bank finansujący umowę, ubezpieczyciel, a także w niektórych przypadkach poręczyciel. Transakcję leasingową należy traktować jako operację handlową, na którą składa się wiele aktów prawnych i zdarzeń.

Finansujący to osoba będąca właścicielem składników majątkowych, przekazywanych do użytkowania innej osobie. Dlatego może nią być producent, czego przykładem jest firma Mercedes Benz Leasing Polska, która oferując pojazdy tej marki oferuje również finansowanie. Przedsiębiorca zainteresowany korzystaniem
z określonego środka produkcji, a jeszcze częściej – z zespołu takich środków, zawierał z ich producentem, właścicielem lub dysponentem umowę najmu.

                    Charakter transakcji leasingowych jest dosyć skomplikowany, zwłaszcza,
gdy dotyczą one dużych i kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dlatego większe znaczenie zyskał leasing pośredni, a tym samym działalność firm leasingowych. Do głównych typów tych firm można zaliczyć:

  •           firmy filialne przedsiębiorstw produkcyjnych,
  •           firmy filialne banków,
  •           wyspecjalizowane przedsiębiorstwa leasingowe
Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu | Leave a comment

Umowa leasingu a kredyt bankowy i umowa najmu

Umowę leasingu należy również odróżnić od umowy kredytu bankowego. Przedmiotem umowy kredytowej może być wyłącznie określona kwota środków pieniężnych, natomiast przedmiotem leasingu są zarówno rzeczy ruchome, jak
i nieruchomości. Ponadto długość trwania umowy kredytowej jest zwykle znacznie krótsza, niż okres gospodarczej używalności nabytego dobra. Różnice pomiędzy leasingiem a kredytem zostaną przedstawione w rozdziale czwartym ze szczególnym naciskiem na tryb zawierania umów oraz opłacalności finansowej.

Umowa leasingu nie jest również umową najmu, która jest uregulowana w kodeksie cywilnym.  Jej nietypowość wyraża się przede wszystkim w ograniczeniu odpowiedzialności finansującego za wady rzeczy oraz w przeniesieniu na korzystającego niebezpieczeństwa jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Celem finansującego jest danie korzystającemu prawa do używania rzeczy, przez okres zbliżony do czasu jego gospodarczej używalności. Natomiast w przypadku najmu czas trwania umowy nie powinien pokrywać się z okresem gospodarczej używalności danej rzeczy.

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Leasing a inne formy finansowania

Umiejscowienie leasingu, a raczej umowy leasingu w polskim prawie, trudne przed 2001 rokiem przysparzało wiele trudności. Do tego czasu nie istniały bowiem odrębne regulacje dotyczące zasad i form kształtowania umów leasingu zarówno w prawie cywilnym jak i handlowym. Powstaje więc pytanie, jak kwalifikowano umowę leasingu, która różni się od innych umów uregulowanych w prawie cywilnym. Od 2001 roku weszły w życie nowe unormowania prawne w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, które w precyzyjny sposób określają umowę leasingu i tak ją nazywają.
Formy Finansowania
Umowa leasingu nie jest bowiem umową sprzedaży na raty, gdyż nie dochodzi w niej do przeniesienia prawa własności rzeczy na korzystającego. Przez cały czas właścicielem rzeczy pozostaje finansujący. Korzystającemu, natomiast, przysługuje jedynie prawo do używania rzeczy. Zaznaczyć przy tym należy, iż z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, użytkownik nie staje się automatycznie jej właścicielem. Co najwyżej, może mu przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotu leasingu, z którego może, ale nie musi skorzystać.

Leasingu nie można zakwalifikować także jako umowy pożyczki, gdyż jego przedmiotem są zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Umowa pożyczki, natomiast, może dotyczyć tylko rzeczy ruchomych określonych, co do gatunku,
a także może mieć charakter nieodpłatny. Ponadto finansujący nie zobowiązuje się, jak dający pożyczkę, do przeniesienia praw własności rzeczy na użytkownika. Zaznaczyć też należy, iż korzystający nie zobowiązuje się, inaczej niż biorący pożyczkę, do zwrotu takiej samej rzeczy, tego samego gatunku i tej samej jakości,
lecz do zwrotu tej samej rzeczy, którą udostępnił mu finansujący.

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing zwrotny

Szczególnym rodzajem leasingu jest leasing zwrotny (sale and lease back), który polega na tym, że właściciel środka trwałego zbywa dane dobro inwestycyjne przedsiębiorstwu leasingowemu, a następnie korzysta z niego w wyniku umowy leasingowej zawartej z tym samym przedsiębiorstwem. W ten sposób następuje dzięki tej transakcji zmiana aktywów, która pozwala dawnemu właścicielowi uzyskać środki finansowe ze sprzedaży środka trwałego, przy jednoczesnym używaniu danego dobra poprzez zawartą umowę leasingu. W tym systemie poprzedni dysponent staje się korzystającym i osiąga podwójną korzyść, po pierwsze może nadal korzystać z danego środka trwałego, a po drugie zmienia się struktura kapitału stałego w kapitał płynny. Leasing zwrotny Z punktu widzenia finansującego ten rodzaj leasingu wiąże się z pewnym ryzykiem. Dysponent, przyszły korzystający, po sprzedaży przedmiotu leasingu może po spłaceniu kilku rat leasingowych wycofać się z umowy. Tego typu sytuacja może wystąpić, w przypadku przedmiotu trudno zbywalnego, kiedy nieuczciwy klient traktuje firmę leasingową, jako swoisty rynek zbytu. Dla uniknięcia tego typu sytuacji można zastosować prosty zabieg polegający na podwyższeniu pierwszej wpłaty inicjalnej w wysokości 30% lub zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia umowy w postaci zastawu sądowego, poręczenia innej firmy.

Posted in O leasingu | Leave a comment

Różnice w polskim i anglosaskim leasingu

Leasing operacyjny w Polsce różni się od anglosaskiego następującymi elementami:

¨      okres umowy leasingu może być dłuższy niż 3 lata – nawet do 5 lat;

¨      najczęściej jedynym użytkownikiem przedmiotu jest korzystający, otrzymujący przedmiot jako pierwszy, dlatego raty leasingowe kalkulowane są w oparciu
o większą spłatę kapitału i tym samym są wyższe ( wartość spłacanego kapitału jest różnicą pomiędzy ceną nabycia a wartością rezydualną);

¨      finansującym jest zazwyczaj firma leasingowa a nie producent (leasing operacyjny występuje przeważnie w formie leasingu pośredniego);

¨      ryzyko związane z rzeczą i kosztami utrzymania ponosi korzystający;

umowy są najczęściej bez prawa wcześniejszego wypowiedzenia przez korzystającego, jednak dopuszczalne jest wcześniejsze rozwiązanie umowy
za zgodą finansującego.

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing w prawie anglosaskim

W prawie anglosaskim leasing charakteryzuje się:

¨      krótkim okresem umowy leasingu (do 3 lat),

¨      ponoszeniem ryzyka związanego z rzeczą, kosztami jej utrzymania, naprawą
i ubezpieczeniem przez finansującego,

¨      możliwością leasingowania rzeczy kolejno kilku korzystającym,

¨      możliwością wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingobiorcę w każdym momencie jej trwania, lecz z zachowaniem terminów wypowiedzenia,

¨      stosunkowo niskimi kosztami użytkowania, gdyż korzystający nie ponosi kosztów z tytułu utrzymania lub naprawy a wartość opłat leasingowych pokrywa tylko część kosztów finansującego, gdyż ten ostatni spodziewa się pokrycia nakładów oraz realizacji zysków przez kolejnych użytkowników przedmiotu,

¨      finansującym najczęściej jest producent lub jego przedstawiciel,

¨      środek trwały będący przedmiotem umowy zalicza się do majątku finansującego, który ponosi z tego tytułu koszty amortyzacji.

Pewną modyfikacją leasingu operacyjnego jest tzw. IBM lease, w którym przewiduje się możliwość odstąpienia od umowy leasingu przed terminem jej wygaśnięcia, jeżeli przedmiot leasingu utraci swoją wartość z powodu postępu technicznego, na przykład pojawienie się na rynku nowocześniejszej maszyny, komputera

Posted in O leasingu | Leave a comment