Podatek VAT a leasing finansowy

Umowa leasingu finansowego traktowana jest przez przepisy ustawy od towarów i usług na równi z umową sprzedaży. W leasingu finansowym obowiązek podatkowy u finansującego wystąpi z chwilą wydania (dostarczenia) – zasadniczo – rzeczy (środków trwałych) korzystającemu i traktowany jest, jak podatek należny. Jeżeli wydanie (dostarczenie) środków trwałych powinno być potwierdzone fakturą VAT, a jest to regułą, to obowiązek podatkowy u finansującego powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu od dnia wydania środka trwałego.

U finansującego podstawę obliczenia należnego VAT-u stanowi należność netto (to jest bez VAT) z tytułu realizacji umowy. Należność ta obejmuje wartość netto środka trwałego z dnia podpisania umowy, część odsetkową, zysk finansującego i inne koszty obsługi transakcji ponoszone przez finansującego. Tak więc podstawą opodatkowania jest cała wartość czynszu leasingowego. Finansujący wykazuje cały należny podatek na fakturze. Finansujący wykazuje cały należny podatek na fakturze stanowiącej podstawę do zapłaty pierwszej wpłaty należności leasingowej, bez względu na wartość netto tej zapłaty. Dla jasności, faktura może zawierać informację, że podatek VAT, w niej wykazany, stanowi wynik podatkowego rozliczenia umowy leasingu finansowego. Noty dotyczące dalszych rat czynszu powinny obejmować tylko wartości netto rat (bez podatku). W tym miejscu należy wyjaśnić także, że rozliczenie podatku nastąpiło przy pierwszej wpłacie. Podatek VAT należny od finansującego jest równoznaczny z VAT naliczonym od korzystającego.

This entry was posted in O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.