Regulacje prawne dotyczące opodatkowania leasingu

Po uwzględnieniu wszystkich zmian regulacje prawne, dotyczące opodatkowania leasingu, przyjmują następujące założenie:

¨      dla finansującego w leasingu finansowym jedynym kosztem są odsetki spłacane firmie leasingowej z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie korzystającego, gdyż przedmiot umowy zostaje refakturowany na korzystającego,
który dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

¨      dla finansującego w leasingu finansowym przychodem jest tylko część stanowiąca różnicę pomiędzy całą ratą leasingową a ratą z tytułu spłaty kapitału;

¨      dla finansującego w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja przedmiotu oraz w momencie sprzedaży różnica pomiędzy ceną zakupu, czyli strata na sprzedaży wynikająca z niedoamortyzowania środka trwałego;

¨      dla korzystającego w leasingu finansowym kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja przedmiotu umowy oraz część odsetkowa raty leasing;

dla korzystającego w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu
są płatności z tytułu raty leasingowej netto – fakturowane, jako rata leasingowa

This entry was posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.